Regulamin

REGULAMIN SERWISU ORAZ SZKOLEŃ
ORGANIZOWANYCH PRZEZ POLSKĄ AKADEMIĘ FOTOWOLTAICZNĄ

(„Regulamin”)

Avrii spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Tarnowie, ul. Mroźna 8, 33-102 Tarnów, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000783431, NIP: 993-067-20-75, REGON: 383167000, BDO: 000147988, kapitał zakładowy 505 000,00 zł („AVRII”) oraz właściciel marki Bruk-Bet Fotowotlaika – BRUK-BET spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Niecieczy, 199, 33-240 Żabno, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000270323, NIP: 517-020-05-80, REGON: 180188969, kapitał zakładowy: 299 000 000,00 zł („BBF”) zwani łącznie „Organizatorami” określają niniejszy Regulamin szkoleń organizowanych przez Polską Akademię Fotowoltaiczną.

 


I. Definicje

1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące definicje:

a) „Serwis” - witryna internetowa działająca pod adresem akademiafotowoltaiczna.pl, za pośrednictwem której Organizator przedstawia treści edukacyjne i promocyjne związane z odnawialnymi źródłami energii, umożliwia zapis na Szkolenia oraz świadczy usługi szkoleniowe na odległość;

b) „Organizator” – Avrii sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Mroźna 8, 33-102 Tarnów, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000783431, NIP: 9930672075, REGON: 383167000, kapitał zakładowy: 505.000,00 zł;

c) „Uczestnik” – osoba fizyczna uczestnicząca w Szkoleniu, która za pośrednictwem przesłanego do Organizatora zgłoszenia wyraziła wolę Uczestnictwa w Szkoleniu, za które Klient wniósł ustaloną opłatę;

d) „Podmiot zgłaszający Uczestnika” – podmiot, który zawarł lub zamierza zawrzeć z Organizatorem umowę świadczenia usług, obejmującą przeprowadzenie Szkolenia dla Uczestników;

e) „Konsument” - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej lub zawodowej w zakresie działalności Organizatora (sprzedaż produktów fotowoltaicznych), korzystająca z Serwisu lub zapisująca się na Szkolenie;

f) „Klient” – osoba fizyczna lub prawna, zobowiązana do uiszczenia należności za szkolenie - Klientem może, ale nie musi być jednocześnie Uczestnik;

g) „Użytkownik” – każda osoba lub podmiot korzystający z Serwisu, chociażby tylko przeglądająca jego zawartość;

h) „Szkolenie” – każde szkolenie organizowane przez Organizatora, bez względu na miejsce, sposób i czas jego przeprowadzenia oraz podleganie odpłatności, prowadzone na zasadach określonych w Regulaminie;

i) „Rezygnacja ze szkolenia” – przesłanie przez Klienta w formie pisemnej bądź e-mailowej na skrzynkę szkolenia@avrii.pl informacji o wycofaniu Uczestnika/ków z udziału w szkoleniu;

j) „Szkolenie tradycyjne” – Szkolenie, w którym Uczestnicy zgromadzeni są w sali wykładowej wskazanej przez Organizatora;

k) „Szkolenie on-line” – Szkolenie, w którym Uczestnik bierze udział korzystając z urządzeń elektronicznych (komputera, tableta, smartphona), poprzez zalogowanie się na platformę internetową wskazaną przez Organizatora. Szkolenie prowadzone jest przez Wykładowcę w czasie rzeczywistym, z udziałem innych Uczestników szkolenia;

l) „Zgłoszenie” – podanie swoich danych w formularzu zgłoszeniowym, dostępnym na stronie lub przesłanie zgłoszenia e-mailem na skrzynkę szkolenia@avrii.pl.

m) „Regulamin” – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020.344, tekst jednolity z dnia 2020.03.03);

n) „Konto” – usługa elektroniczna świadczona przez Organizatora za pośrednictwem Serwisu; oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i zabezpieczony hasłem podanym przez Użytkownika, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Organizatora, w którym gromadzone są dane podane przez Użytkownika oraz informacje o zamówionych przez niego Szkoleniach za pośrednictwem Serwisu, umożliwiający dokonywanie zapisów na Szkolenie, dostęp do niektórych Szkoleń, dostęp do danych podanych przy rejestracji z możliwością ich modyfikacji; usługa świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony;

o) „Newsletter” - usługa elektroniczna świadczona przez Organizatora za pośrednictwem Serwisu, polegająca na przesyłaniu informacji marketingowych, w tym treści o charakterze handlowym, w szczególności dotyczących oferty produktów i świadczonych usług, promocji, nowości w formie listu elektronicznego za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej; usługa świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony do momentu rezygnacji z niego przez Użytkownika;

p) „Dni robocze” – dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy;

q) „Polityka prywatności”– odrębny dokument dotyczący ochrony danych osobowych stanowiący realizację przez Organizatora obowiązków informacyjnych związanych m.in. z art. 13 RODO.

II. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu oraz usług elektronicznych świadczonych przez Organizatora, jak również zasady zapisu i uczestnictwa w Szkoleniu przez Uczestnika, w tym prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Uczestników oraz Organizatora, w związku z korzystaniem z Serwisu lub uczestnictwa w Szkoleniu.

2. Regulamin jest udostępniony Użytkownikom i Uczestnikom nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w takiej formie umożliwiającej pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą przeglądarki internetowej, jak również do wglądu w siedzibie Organizatora, na zgłoszone żądanie Uczestnika. Treść Regulaminu może zostać utrwalona przez Uczestnika poprzez wydrukowanie, utrwalenie na dowolnym nośniku lub pobranie w każdej chwili.

3. Zgłoszenie udziału w Szkoleniu wiąże się z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu, który składa oświadczenie, że zapoznał się z treścią Regulaminu, w pełni akceptuje jego postanowienia oraz spełnia wymagania uczestnictwa w Szkoleniu. Brak akceptacji Regulaminu uniemożliwia uczestnictwo w Szkoleniu.

4. Korzystając z Serwisu, Użytkownik zobowiązuje się do podejmowania wyłącznie działań zgodnych z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami oraz zobowiązuje się do przestrzegania zakazu dostarczania treści bezprawnych, których publikacja na stronie Serwisu mogłaby prowadzić do naruszenia prawa lub dóbr osobistych jakichkolwiek osób trzecich lub podmiotów.

5. W ramach działania Polskiej Akademii Fotowoltaicznej, Organizator organizuje następujące Szkolenia:

a. Online:

i. w formacie tzw. „live streamingu” lub na żądanie (nagranie do odtworzenia);

ii. bezpłatne lub płatne;

b. Stacjonarne:

i. jednodniowe lub dwudniowe;

ii. bezpłatne lub płatne;

iii. w siedzibie Organizatora lub u partnera.

6. W razie utworzenia Konta i zalogowania się, Organizator umożliwia Użytkownikowi uczestnictwo w Szkoleniach bezpłatnych.

7. Pełna oferta Szkoleń, prowadzonych w ramach Polskiej Akademii Fotowoltaicznej, znajduje się w Serwisie.

8. Informacja o organizowanych szkoleniach przez Organizatorów przekazywana jest potencjalnym zainteresowanym w formie:

a. oferty publikowanej na stronie internetowej: https://akademiafotowoltaiczna.pl/ zawierającej opis szkolenia wraz z datą i miejscem jego realizacji oraz ceną;

b. działań promocyjno-sprzedażowych (mailing, ulotka, baner).

9. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Organizator przy zarządzaniu Serwisem są następujące:

a. dostęp do komputera, laptopa, smartfona lub innego urządzenia elektronicznego z dostępem do sieci Internet;

b. dostęp do poczty elektronicznej oraz posiadanie stałego adresu e-mail;

c. dostęp do przeglądarki internetowej: Mozilla Firefox w wersji 18.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 11.0 i wyższej, Opera w wersji 14.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 24.0. i wyższej, Safari w wersji 6.0 i wyższej;

d. koniecznym może być okazać także akceptacja w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

10. Podmiot zgłaszający Uczestnika, Uczestnik lub Użytkownik przeglądający Serwis lub dokonujący za jego pośrednictwem rejestracji indywidualnego lub firmowego Konta, zapisujący się do Newslettera lub na Szkolenie, podają swoje dane osobowe, które przetwarzane są przez Organizatora na zasadach wskazanych w Polityce prywatności, udostępnionej w odrębnym dokumencie.

 


III. Warunki uczestnictwa w Szkoleniu

1. Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu jest:

a. wypełnienie formularza zgłoszeniowego online, dostępnego przy każdym Szkoleniu na stronie Organizatora lub przesłanie formularza zgłoszenia e-mailem na adres: szkolenia@avrii.pl;

b. dokonanie opłaty w kwocie podanej w treści ogłoszenia o Szkoleniu lub w kwocie podanej przez Organizatora.

2. Dokonanie opłaty powinno nastąpić najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem Szkolenia. Z chwilą prawidłowego wypełnienia i przesłania formularza oraz dokonania płatności, zostaje zawarta umowa o świadczenie usług w postaci Szkolenia.

3. Opłatę za Szkolenie należy dokonać z góry, z zastrzeżeniem ust. 2, w formie przelewu na konto 93 1140 2075 0000 4804 3000 1001 po otrzymaniu potwierdzenia od Organizatora, że Szkolenie się odbędzie.

4. Tytuł przelewu powinien zawierać nazwę firmy/klienta/imię i nazwisko Uczestnika, temat Szkolenia oraz datę Szkolenia.

5. Dokumenty księgowe, w tym faktury, potwierdzające dokonanie opłaty za Szkolenie, będą przekazywane Uczestnikom po zakończeniu Szkolenia lub zostaną wysłane drogą mailową, na wskazany adres poczty elektronicznej, podany w formularzu zgłoszeniowym.

6. Organizator najpóźniej na 7 dni przed wyznaczoną datą Szkolenia prześle za pośrednictwem poczty elektronicznej do wszystkich Uczestników potwierdzenie uczestnictwa w Szkoleniu wraz ze szczegółowymi informacjami o Szkoleniu (tj. dokładne miejsce szkolenia – w przypadku szkoleń tradycyjnych, informację o płatności, o przysługującym rabacie oraz szczegółowy program szkolenia).

7. Liczba miejsc na Szkoleniach jest ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń.

8. Szkolenie w formie on-line odbywa się poprzez platformę internetową, prowadzoną przez Organizatora. Uczestnik zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie urządzenie elektroniczne z szybkim połączeniem internetowym oraz zestaw słuchawkowy z mikrofonem. Po dokonaniu płatności, Uczestnik otrzyma od Organizatora drogą mailową, na wskazany przez siebie adres poczty elektronicznej, podany w formularzu zgłoszeniowym, link (zaproszenie) na szkolenie on-line oraz instrukcję korzystania z platformy internetowej.

 

IV. Warunki płatności

1. Wysokość opłaty za Szkolenie określona zostanie przez Organizatora w ogłoszeniu i obliczana będzie w momencie dokonywania rejestracji na Szkolenie.

2. W cenie Szkolenia tradycyjnego, Uczestnicy otrzymują od Organizatora: wyżywienie w formie lunchu i poczęstunku, materiały szkoleniowe w formie drukowanej bądź elektronicznej oraz Zaświadczenie/Certyfikat o ukończeniu Szkolenia.

3. Cena Szkolenia on-line obejmuje udział w Szkoleniu, z wyłączeniem dostępu do urządzenia i sieci Internet, do których zorganizowania zobowiązany jest każdy z Uczestników we własnym zakresie, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej oraz Zaświadczenie/Certyfikat o ukończeniu Szkolenia.

4. Cena Szkolenia nie obejmuje kosztów dojazdu Uczestników, kosztów parkingu i noclegów, chyba że co innego wynika wprost z treści oferty.

5. Udostępnienie przez Organizatora linku do Szkolenia on-line, możliwe jest wyłącznie w przypadku Uczestników, za których opłata została uiszczona i zaksięgowana na rachunku bankowym Organizatora, najpóźniej na 7 dni przed terminem Szkolenia.

 


V. Odwołanie lub zmiana terminu szkolenia przez Organizatora

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Szkolenia lub do odwołania Szkolenia w terminie najpóźniej do 2 dni przed planowaną datą jego rozpoczęcia. Odwołanie Szkolenia jest możliwe w przypadku braku wystarczającej liczby Uczestników lub wystąpienia innych istotnych okoliczności, w tym nieprzewidzianych zdarzeń losowych, bądź innych zdarzeń niezależnych od Organizatora, uniemożliwiających przeprowadzenie Szkolenia w zaplanowanym terminie.

2. Organizator, w wypadku odwołania Szkolenia, informuje o tym fakcie Klienta/Uczestnika. Informacja dotycząca odwołania szkolenia przesyłana jest na adres poczty elektronicznej, wskazany w formularzu zgłoszeniowym lub zostanie przekazana przez Organizatora telefonicznie Uczestnikowi lub Podmiotowi zgłaszającemu Uczestnika, wypełniającemu formularz rejestracji online.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca Szkolenia, nie później niż na 1 dzień roboczy przed planowanym terminem rozpoczęcia Szkolenia.

4. W przypadku odwołania Szkolenia przez Organizatora, Klient otrzyma zwrot wniesionej opłaty na rachunek bankowy, z którego dokonana była płatność. Zwrot wniesionej opłaty nastąpi w terminie do 7 dni roboczych od dnia odwołania Szkolenia, chyba że Organizator uzgodni inny termin Szkolenia z Uczestnikiem lub Podmiotem zgłaszającym Uczestnika. Wówczas wniesiona opłata zostanie zaliczona na poczet udziału w Szkoleniu w nowym terminie.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ekspertów, jeśli wyniknie taka obiektywna potrzeba. W takim wypadku zmiana uważana jest za dokonaną z przyczyn niezależnych od Organizatora i nie uprawnia Uczestnika lub Podmiot zgłaszający Uczestnika do żądania obniżenia lub zwrotu opłaty.

 


VI. Rezygnacja ze Szkolenia

1. Rezygnacja ze Szkolenia wymaga przesłania oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adres: szkolenia@avrii.pl lub w formie pisemnej pod adres siedziby Organizatora.

2. Za datę rezygnacji ze Szkolenia przyjmuje się datę otrzymania oświadczenia Uczestnika lub Podmiotu zgłaszającego Uczestnika przez Organizatora. Organizator przewiduje możliwość zmiany osoby Uczestnika na inną osobę.

3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Szkoleniu najpóźniej na 7 dni przed zaplanowanym terminem Szkolenia, Podmiot zgłaszający Uczestnika może otrzymać zwrot wniesionej opłaty, pomniejszonej o kwotę związaną z rezygnacją, równej rzeczywistej stracie poniesionej przez Organizatora.

4. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Szkoleniu w terminie krótszym niż 7 dni przed zaplanowanym terminem Szkolenia, Podmiot zgłaszający Uczestnika zostanie obciążony kosztem w wysokości 50% wartości opłaty za Szkolenie.

5. Nieobecność Uczestnika na Szkoleniu bez uprzedniego poinformowania o tym fakcie Organizatora lub złożenia pisemnej rezygnacji z uczestnictwa w Szkoleniu, skutkuje brakiem zwrotu Podmiotowi zgłaszającemu Uczestnika wniesionej opłaty za Szkolenie. Nieobecność na Szkoleniu nie zwalnia Podmiotu zgłaszającego Uczestnika lub Uczestnika z obowiązku dokonania opłaty za Szkolenie.

6. W przypadku braku dokonania opłaty za Szkolenie w terminie, wskazanym w pkt III ust. 2 nin. Regulaminu, przyjmuje się, że Uczestnik lub Podmiot zgłaszający Uczestnika dokonał rezygnacji ze Szkolenia.

7. W przypadku, gdy należna kwota tytułem uczestnictwa w Szkoleniu nie wpłynie w przewidzianym terminie, a Uczestnik lub Podmiot zgłaszający Uczestnika oświadczy, iż wpłaty dokonał, Organizator może wyrazić zgodę na dopuszczenie Uczestnika do udziału w szkoleniu po uprzednim przesłaniu potwierdzenia dokonania przelewu na adres: szkolenia@avrii.pl.

 


VII. Usługa rejestracji i prowadzenia Konta w Serwisie

1. Rejestracja Konta przez Użytkownika w Serwisie jest dobrowolna i nieodpłatna.

2. Umowa o świadczenie elektronicznych usług założenia i prowadzenia indywidualnego Konta zostaje zawarta z chwilą wypełnienia przez Użytkownika formularza rejestracyjnego znajdującego się w Serwisie oraz po zaakceptowaniu Regulaminu i zapoznaniu się z Polityką Prywatności. Potwierdzenie woli założenia indywidualnego Konta następuje poprzez wciśnięcie ikony „Stwórz konto”.

3. Przed zarejestrowaniem indywidualnego Konta w Serwisie, Użytkownik powinien zapoznać się dokładnie z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptować go.

4. Po zarejestrowaniu indywidualnego Konta, Użytkownik może zalogować się do Serwisu, podając wskazany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej oraz hasło. Jeżeli Użytkownik nie pamięta hasła może skorzystać z opcji “przypomnij hasło”.

5. Usługa określona w ust. 2, jest świadczona nieodpłatnie, przez czas nieoznaczony. Użytkownik ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z prowadzenia Konta).

6. Organizator może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi prowadzenia Konta z zachowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia, w szczególności w przypadku, w którym Użytkownik nie przestrzega postanowień niniejszego Regulaminu.

 


VIII. Aktywacja i dezaktywacja Usługi Newslettera

1. Newsletter zawiera treści informacyjne, promocyjne lub reklamowe Organizatora oraz jego partnerów, a w szczególności Avrii sp. z o.o. . Elementy graficzne i treści usługi Newsletter stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych lub innych praw przysługujących Organizatorowi lub osobom trzecim i podlegają ochronie prawnej. Jakiekolwiek ich kopiowanie, modyfikowanie i wykorzystywanie w sposób niezgodny z przeznaczeniem bez zgody Organizatora może stanowić naruszenie jego prawa.

2. W celu aktywacji Usługi Newsletter należy:

a. skorzystać z urządzenia posiadającego dostęp do sieci Internet z zainstalowaną oraz prawidłowo skonfigurowaną, aktualną wersją przeglądarki internetowej;

b. złożyć zamówienie na Usługę poprzez podanie w formularzu elektronicznym dostępnym w Serwisie swojego adresu poczty elektronicznej;

c. zaakceptować Regulamin i Politykę Prywatności poprzez zaznaczenie pola checkbox przy odpowiednim komunikacie;

d. wyrazić zgodę na przesyłanie informacji handlowej poprzez zaznaczenie pola checkbox przy odpowiednim komunikacie;

e. posiadać aktywny adres poczty elektronicznej.

3. Zaznaczenie pól koniecznych do aktywacji Newslettera oznacza realizację warunku, o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz udzielenie zgody wskazanej w art. 172 ust. 1 ustawy - Prawo telekomunikacyjne.

4. Użytkownik może w każdym momencie dezaktywować Usługę Newsletter, co jest równoznaczne z natychmiastowym wypowiedzeniem umowy o świadczenie Usługi Newsletter.

5. W celu dezaktywacji Usługi Newsletter należy kliknąć link o treści „Wypisz” zawarty w treści (stopka) Newslettera lub przesłać drogą mailową lub pisemną żądanie do Organizatora.

6. Dezaktywacja Usługi Newsletter może nastąpić również z inicjatywy Organizatora, w razie nieprzestrzegania przez Użytkownika obowiązków wymaganych przez Regulamin lub rezygnacji z prowadzenia Usługi Newslettera.

7. Z chwilą dezaktywacji Usługi Newsletter Organizator zaprzestaje przesyłania na adres poczty elektronicznej Użytkownika Newslettera.

8. Użytkownik może w każdym momencie dokonać ponownego zamówienia Usługi Newsletter.

 


IX. Prawo odstąpienia od umowy o świadczenie usług

1. Konsument może w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy o świadczenie usług, odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287 – t.j. z późn. zm.).

2. Ustawowe prawo odstąpienia, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje Konsumentowi, jeżeli Konsument wyraził zgodę na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

3. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy przez Konsumenta, zwrot ceny następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Organizatora oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

4. Organizator dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 


X. Prawa i obowiązki Uczestnika

1. Uczestnik jest zobowiązany do poinformowania Organizatora o wszelkich przeciwwskazaniach medycznych do podjęcia przez niego aktywności w ramach Szkolenia. W tym celu Organizator ma prawo do odebrania od Uczestnika ustnego oświadczenia dotyczącego powyższych informacji. Organizator nie przetwarza dalej danych Uczestnika związanych z jego stanem zdrowia.

2. Uczestnik zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania zasad i poleceń przekazywanych przez Organizatora lub prowadzącego Szkolenie.

3. Uczestnik jest zobowiązany do dbania o udostępniane przez Organizatora materiały, urządzenia i inny sprzęt oraz ich zwrotu w stanie niepogorszonym po zakończeniu Szkolenia.

4. W przypadku zajęć grupowych w czasie Szkolenia tradycyjnego odbywającego się w trakcie obowiązywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego, Uczestnik zobowiązuje się do zachowywania odpowiedniej odległości od innych osób, stosowania się do zaleceń Organizatora, w szczególności zakrywania nosa i ust maseczką jednorazową lub częścią garderoby oraz stosowania obowiązkowej dezynfekcji rąk, pod rygorem wykluczenia z uczestnictwa w zajęciach grupowych w trakcie Szkolenia, jak również do przestrzegania innych zasad bezpieczeństwa, wprowadzonych przepisami prawa.

5. Uczestnik uczestniczy w Szkoleniu na własną odpowiedzialność i odpowiada za własne działania i zaniechania podjęte w trakcie Szkolenia, a także bierze odpowiedzialność za osoby mu towarzyszące i odpowiada za ich działania i zaniechania jak za własne. Uczestnik odpowiada za wszelkie wyrządzone szkody, w tym również za szkody wyrządzone przez osoby towarzyszące Uczestnikowi.

6. Uczestnik jest zobowiązany do natychmiastowego zgłoszenia Organizatorowi wszelkich problemów i zastrzeżeń w trakcie Szkolenia, pod rygorem utraty prawa do ich podnoszenia na późniejszym etapie.

 


XI. Prawa i obowiązki Organizatora

1. Organizator zapewnia profesjonalny przebieg Szkolenia korzystając ze sprawdzonych metod, sprzętu oraz doświadczenia, uprawnień i umiejętności osób prowadzących Szkolenie.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Szkolenia w terminie wskazanym w pkt V ust. 1 Regulaminu.

3. Organizator ma prawo do niedopuszczenia do Szkolenia, jego przerwania lub przedwczesnego zakończenia udziału Uczestnika w Szkoleniu w przypadku, gdy Uczestnik:

a. nie stosuje się do obowiązków wyznaczonych przez Regulamin lub poleceń wydawanych przez Organizatora lub prowadzącego Szkolenie;

b. stwarza zagrożenie dla osób trzecich wskutek braku podporządkowania się poleceniom i instrukcjom Organizatora lub prowadzącego Szkolenie;

c. znajduje się w stanie po użyciu alkoholu, środków odurzających lub w ocenie Organizatora zachodzi tego rodzaju podejrzenie;

d. nie powinien brać udziału w Szkoleniu ze względu na stan zdrowia, który w ocenie Organizatora nie pozwala na bezpieczny udział w Szkoleniu bądź na jego poszczególnym etapie.

4. W sytuacjach wymienionych w ust. 3, Uczestnikowi lub Podmiotowi zgłaszającemu Uczestnika nie przysługuje zwrot uiszczonej opłaty za udział w Szkoleniu.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstanie jakiegokolwiek obrażenia ciała, zniszczenia mienia, innego bezpośredniego lub pośredniego zniszczenia, uszkodzenia lub utraty rzeczy, a także powstanie jakichkolwiek kosztów lub strat finansowych związanych ze Szkoleniem i udziałem w nim Uczestnika, poza przypadkiem gdy powstanie szkody lub uszczerbku powstało z winy umyślnej Organizatora. W takim przypadku, odpowiedzialność Organizatora ograniczona jest do wysokości uiszczonej opłaty za udział Uczestnika w Szkoleniu.

6. Organizator nie odpowiada za prywatne przedmioty, będące w posiadaniu Uczestnika, które podczas Szkolenia uległy uszkodzeniu lub zagubieniu, w związku z udziałem Uczestnika w Szkoleniu.

 


XII. Prawo własności intelektualnej

1. Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej zgody na korzystanie z wizerunku Uczestnika, uwiecznionego podczas prowadzonego Szkolenia w materiałach wizualnych lub audiowizualnych, do których Organizatorowi przysługują prawa autorskie. Zgoda, o której mowa zdaniu poprzedzającym, udzielona zostaje bez ograniczeń terytorialnych i czasowych od daty, w której Uczestnik wyraził taką zgodę, bez względu na formę jej utrwalenia.

2. Zgoda udzielana jest w trakcie wypełnianiu formularza zgłoszeniowego, podpisywaniu listy obecności lub w inny sposób ustalony przez Organizatora.

3. Zgoda, o której mowa powyżej, obejmuje następujące pola eksploatacji:

a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie egzemplarzy utworu dowolną techniką w tym m.in. drukiem i cyfrowo;

b. w zakresie rozpowszechniania utworu - wyświetlenie, odtworzenie a także udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (w tym wprowadzenia do pamięci komputerów podmiotu zgłaszającego oraz jego wewnętrznych sieci komputerowych);

c. w zakresie rozpowszechniania utworu - wyświetlenie, odtworzenie a także udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (w tym wprowadzenia do pamięci komputerów podmiotu zgłaszającego oraz jego wewnętrznych sieci komputerowych);

d. dokonywania przeróbek i innych opracowań utworu oraz korzystania z takich przeróbek i opracowań i rozporządzania nimi na polach eksploatacji określonych wyżej.

4. Organizator korzysta z utrwalonego wizerunku Uczestnika wyłącznie w celach marketingowych w formie wizualnej lub audiowizualnej w granicach przewidzianych prawem oraz postanowieniach niniejszego Regulaminu.

5. Organizator udziela Uczestnikowi lub Podmiotowi zgłaszającemu Uczestnika nieodpłatnej licencji niewyłącznej na korzystanie ze wszystkich materiałów przekazanych Uczestnikowi podczas Szkolenia, do których Organizatorowi przysługują prawa autorskie, na polach eksploatacji określonych niżej. Licencja, o której mowa zdaniu poprzedzającym udzielona zostaje bez ograniczeń terytorialnych i czasowych od daty, w którym po raz pierwszy został przekazany materiał mający cechy utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez względu na formę jego utrwalenia.

6. Licencja, o której mowa w ust. 5, obejmuje następujące pola eksploatacji:

a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie egzemplarzy utworu dowolną techniką w tym m.in. drukiem i cyfrowo;

b. w zakresie rozpowszechniania utworu - wyświetlenie, odtworzenie a także udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (w tym wprowadzenia do pamięci komputerów podmiotu zgłaszającego oraz jego wewnętrznych sieci komputerowych);

c. w zakresie rozpowszechniania utworu - wyświetlenie, odtworzenie a także udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (w tym wprowadzenia do pamięci komputerów podmiotu zgłaszającego oraz jego wewnętrznych sieci komputerowych);

d. dokonywania przeróbek i innych opracowań utworu oraz korzystania z takich przeróbek i opracowań i rozporządzania nimi na polach eksploatacji określonych wyżej.

7. Licencja nie obejmuje wykorzystywania materiałów w celach komercyjnych w postaci organizowania konkurencyjnych Szkoleń z zakresu montażu instalacji fotowoltaicznych. W razie uzyskania przez Organizatora informacji o naruszeniu przez Podmiot zgłaszający Uczestnika lub przez Uczestnika warunków licencji, określonej w ust. 6, Organizatorowi będą przysługiwać uprawnienia, przewidziane w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 


XIII. Reklamacje

1. Uczestnikom przysługuje prawo reklamacji usługi szkoleniowej. Reklamacja może być zgłoszona w trakcie Szkolenia, nie później jednak niż w terminie 5 dni roboczych od daty zakończenia Szkolenia.

2. Zgłoszenie reklamacji wraz ze szczegółowym opisem, z podaniem imienia i nazwiska zgłaszającego reklamację oraz adresu poczty elektronicznej, w tym również opis żądania określonego zachowania się przez Organizatora, powinno być dokonane:

a. pisemnie na adres: ul. Mroźna 8, 33-102 Tarnów lub,

b. na adres e-mail: szkolenia@avrii.pl.

3. Zgłoszone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora nie później niż w ciągu 14 dni roboczych, liczonych od dnia otrzymania jej przez Organizatora. Zgłaszający reklamację zostaną poinformowani o jej rozpatrzeniu drogą poczty elektronicznej.

4. Reklamacje zgłoszone po terminie określonym w ust. 1 nie będą rozpatrywane.

 


XIV. Zmiana Regulaminu

1. Organizator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany niniejszego Regulaminu.

2. Do zamówienia usługi lub zawarcia umowy w ramach Serwisu wymagane jest zapoznanie się i akceptacja aktualnie obowiązującego Regulaminu, którego aktualny tekst jednolity udostępniony jest w Serwisie.

3. W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu wszystkie złożone zamówienia na usługi oraz zawarte umowy przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia takiego zamówienia lub zawarcia umowy.

 


XV. Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Organizator - Avrii sp. z o.o. , ul. Mroźna 8, 33-102 Tarnów, NIP: 993-067-20-75, adres e-mail: biuro@avrii.pl.

2. W sprawach przetwarzania danych osobowych oraz realizacją praw związanych z przetwarzaniem Administrator podaje następujące: biuro@avrii.pl lub pocztą pod adres ul. Mroźna 8, 33-102 Tarnów.

3. Dane przetwarzane w związku z realizacją Szkolenia to: imię (imiona), nazwisko, adres e-mail, numeru telefonu, nazwa firmy, adres, NIP.

4. Dane osobowe są przetwarzane w celach:

a. realizacji umowy o świadczenie usług (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);

b. realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj. marketingu produktów i usług oraz personalizowania oferty; ustalania i dochodzenia roszczeń prawnych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

c. weryfikacji tożsamości (osoby, która bierze udział w szkoleniu) (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);

d. rozliczeń finansowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

5. Dane będą przetwarzane do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania tj.:

a. w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, lub jej ograniczenia, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora, do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu,

b. w przypadku, gdy dane dotyczą zawartej umowy, przez czas jej wykonywania;

c. w celach podatkowych i sprawozdawczości rachunkowej w zakresie i przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami.

6. Osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo do dostępu do danych, uzyskania kopii danych; prawo do żądania sprostowania danych; prawo do przenoszenia danych; prawo do usunięcia danych; prawo do ograniczenia przetwarzania danych; prawo do cofnięcia zgody; prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych; prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych. Osoba chcąca skorzystać ze swojego prawa powinna skontaktować się z Administratorem danych osobowych.

7. Dane osobowe mogą być udostępniane w niezbędnym dla realizacji usług i wymogów prawnych podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora, dostawcom usług informatycznych, agencjom marketingowym i innym podmiotom na podstawie zawartych umów. Powyższe podmioty przetwarzają dane osobowe z zachowaniem poufności i bezpieczeństwa danych. Dane nie będą przekazane do państw trzecich poza Europejski Obszar Gospodarczy.

8. Podanie danych osobowych jest warunkiem udziału w szkoleniach. Osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości wzięcia udziału w Szkoleniu.

9. Szczegółowa polityka prywatności znajduje się pod adresem: https://avrii.pl/polityka-prywatnosci-i-plikow-cookies/.

 


XVI. Postanowienia końcowe

1. Regulamin Szkolenia dostępny jest u Organizatora oraz w Serwisie.

2. Uczestnikowi nie przysługuje prawo rejestrowania obrazu lub dźwięku w trakcie Szkolenia, chyba że Organizator wyrazi uprzednią zgodę na rejestrację obrazu lub dźwięku.

3. W przypadku sporów między Organizatorem a Uczestnikiem niebędącym Konsumentem, sądem właściwym miejscowo do ich rozpatrywania będzie sąd miejsca siedziby Organizatora.

4. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego, zwłaszcza przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta. W razie sprzeczności postanowień Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi regulacjami konsumenckimi, takich postanowień Regulaminu nie stosuje się.

5. Regulamin wchodzi w życie w dniu 31 marca 2023 roku.