Regulamin Serwisu „Polska Akademia Fotowoltaiczna”

§ 1. Definicje.

W najbliższym czasie wprowadzimy możliwość zapisania się do Akademii i wybrania własnej ścieżki rozwoju. Pozwoli to na otrzymywanie powiadomień o szkoleniach i wpisach w Bazie Wiedzy, które Cię naprawdę interesują. Będziesz mógł stale monitorować jakie szkolenia w ramach budowania swojej
kariery już przeszedłeś, a jakie jeszcze są przed Tobą. Dostosujemy tematykę szkoleń do wybranej przez Ciebie ścieżki a Ty będziesz miał pewność, że nie marnujesz czasu na spotkania czy artykuły niezwiązane z tym, z czym naprawdę wiążesz przyszłość.

 1. Serwis”- witryna internetowa działająca pod adresem www.fotowoltaika.bruk-bet.pl, za pośrednictwem której Organizator przedstawia treści edukacyjne i promocyjne związane z fotowoltaiką, umożliwia zapis na Szkolenia oraz świadczy usługi szkoleniowe na odległość;
 2. Organizator” – BRUK-BET PV sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Mroźna 8, 33-102 Tarnów, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000783431, NIP: 9930672075, REGON: 383167000, kapitał zakładowy: 505.000,00 zł;
 3. Uczestnik” – osoba fizyczna uczestnicząca w Szkoleniu;
 4. Podmiot zgłaszający Uczestnika” – podmiot, który zawarł lub zamierza zawrzeć z Organizatorem umowę świadczenia usług, obejmującą przeprowadzenie Szkolenia dla Uczestników;
 5. Konsument” - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej lub zawodowej w zakresie działalności Organizatora (sprzedaż
  produktów fotowoltaicznych), korzystająca z Serwisu lub zapisująca się na Szkolenie;
 6. Użytkownik” – osoba korzystająca z Serwisu, chociażby tylko przeglądająca jego zawartość;
 7. Szkolenie” – każde szkolenie organizowane przez Organizatora, bez względu na miejsce, sposób i czas jego przeprowadzenia oraz podleganie odpłatności, prowadzone na zasadach określonych w Regulaminie;
 8. Regulamin” – niniejszy regulamin niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020.344, tekst jednolity z dnia 2020.03.03);
 9. Konto” – usługa elektroniczna świadczona przez Organizatora za pośrednictwem Serwisu; oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Użytkownika zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Organizatora, w którym gromadzone są dane podane przez Użytkownika oraz informacje o zamówionych przez niego Szkoleniach za pośrednictwem Serwisu; umożliwia dokonywanie zapisów na Szkolenie, dostęp do niektórych Szkoleń, dostęp do danych podanych przy rejestracji z możliwością ich modyfikacji; usługa świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony;
 10. Newsletter” - usługa elektroniczna świadczona przez Organizatora za pośrednictwem Serwisu; polega na przesyłaniu informacji marketingowych, w tym treści o charakterze handlowym, w szczególności dotyczących oferty produktów i świadczonych usług, promocji, nowości w formie listu elektronicznego za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej; usługa świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony do momentu wypisania się z niego przez Użytkownika;
 11. Dni robocze” – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od
  pracy;
 12. Polityka prywatności”– odrębny dokument dotyczący ochrony danych osobowych stanowiący realizację przez Organizatora obowiązków informacyjnych związanych m.in. z art. 13 RODO.

§ 2. Postanowienia ogólne.

 1. Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu oraz usług elektronicznych świadczonych przez Organizatora, a także zasady zapisu i uczestnictwa w Szkoleniu przez Uczestnika, oraz prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Uczestników oraz Organizatora w związku z korzystaniem z Serwisu
  lub uczestnictwa w Szkoleniu.
 2. Regulamin jest udostępniony Użytkownikom i Uczestnikom nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w takiej formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą przeglądarki internetowej oraz do wglądu u Organizatora, na żądanie Uczestnika. Treść Regulaminu może zostać utrwalona przez Uczestnika poprzez wydrukowanie, utrwalenie na dowolnym nośniku lub pobranie w każdej chwili.
 3. Regulamin wiąże każdego Uczestnika. Zgłaszając swój udział w Szkoleniu, każdy Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem, w pełni akceptuje jego postanowienia oraz spełnia wymagania uczestnictwa w Szkoleniu. Brak akceptacji Regulaminu uniemożliwia uczestniczenie w Szkoleniu.
 4. Korzystając z Serwisu Użytkownik zobowiązuje się do podejmowania wyłącznie działań zgodnych z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami oraz zobowiązuje się do przestrzegania zakazu dostarczania treści bezprawnych, których publikacja na stronie Serwisu mogłaby prowadzić do naruszenia prawa lub dóbr osobistych jakichkolwiek osób.
 5. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Organizator przy zarządzaniu Serwisem są następujące:
  a) dostęp do komputera, laptopa, smartfona lub innego urządzenia elektronicznego z dostępem do sieci Internet;
  b) dostęp do poczty elektronicznej oraz posiadanie stałego adresu e-mail;
  c) dostęp do przeglądarki internetowej: Mozilla Firefox w wersji 18.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 11.0 i wyższej, Opera w wersji 14.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 24.0. i wyższej, Safari w wersji 6.0 i wyższej;
  d) konieczne może być także włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
 6. Podmiot zgłaszający Uczestnika, Uczestnik lub Użytkownik przeglądający Serwis lub dokonujący za jego pośrednictwem rejestracji indywidualnego lub firmowego Konta, zapisujący się na Newsletter lub Szkolenie podają swoje dane osobowe, które Organizator przetwarza na zasadach wskazanych w Polityce prywatności.

SZKOLENIA
§ 3. Warunki uczestnictwa w Szkoleniu.

 1. Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu jest zgłoszenie udziału Uczestnika poprzez wypełnienie formularza rejestracji online, który dostępny jest w Serwisie Organizatora oraz dokonanie wpłaty zgodnie z wybraną ofertą.
 2. W ramach działania Polskiej Akademii Fotowoltaicznej Organizator organizuje następujące Szkolenia:
  a. Online (za pośrednictwem Serwisu):
  I. w formacie tzw. „live streamingu” lub na żądanie (nagranie do odtworzenia);
  II. bezpłatne lub płatne; 

  b. Stacjonarne:
  I. jednodniowe lub dwudniowe;
  II. bezpłatne lub płatne;
  III. w siedzibie Organizatora lub u partnera.
 3. Po utworzeniu Konta i zalogowaniu się, istnieje możliwość uczestniczenia w Szkoleniach bezpłatnych. 
 4. Oferta Szkoleń znajduje się w Serwisie.
 5. W celu zapisu na Szkolenie należy dokonać rejestracji na Szkolenie w drodze formularza rejestracyjnego oraz zapłacić opłatę za udział w Szkoleniu zgodnie z instrukcją znajdującą się w Serwisie Organizatora przy danej ofercie Szkolenia. Dokonanie opłaty powinno nastąpić najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem Szkolenia. Organizator umożliwia dokonanie wpłaty za pośrednictwem wybranego systemu szybkich płatności na zasadach określonych w regulaminie tych płatności, dostępnym u dostawcy systemu. Wraz z prawidłowym wypełnieniem formularza oraz dokonaniem płatności, zostaje zawarta umowa o świadczenie usług w postaci Szkolenia.
 6. W razie wycofania zgłoszenia w Szkoleniu najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem Szkolenia, Podmiot zgłaszający Uczestnika może otrzymać zwrot opłaty, od której odliczona zostanie kwota związana z rezygnacją, równa rzeczywistej stracie poniesionej przez Organizatora.
 7. W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie późniejszym niż 7 dni przed Szkoleniem, Podmiot zgłaszający Uczestnika zostanie obciążony kosztem w wysokości 50% wartości zamówienia.
 8. Rezygnacja z uczestnictwa i wycofanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej. Datą wycofania zgłoszenia jest data otrzymania oświadczenia Uczestnika lub Podmiotu zgłaszającego Uczestnika przez Organizatora. Możliwe jest zgłoszenie zastępstwa Uczestnika inną osobą.
 9. Nieobecność Uczestnika na Szkoleniu bez uprzedniego poinformowania, powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału. Nieobecność na Szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.
 10. Z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej, w przypadku nie wpłacenia opłaty w terminie, uważa się, że Uczestnik lub Podmiot zgłaszający Uczestnika dokonał rezygnacji ze Szkolenia.
 11. W przypadku, gdy należna kwota tytułem uczestnictwa w Szkoleniu nie wpłynie w przewidzianym Regulaminem terminie, a Uczestnik lub Podmiot zgłaszający Uczestnika oświadczy, iż wpłaty dokonał, Organizator może wyrazić zgodę na dopuszczenie Uczestnika do udziału w szkoleniu po uprzednim przesłaniu potwierdzenia dokonania przelewu na adres poczty elektronicznej Organizatora.
 12. Zwolnienie usługi z VAT przysługuje w sytuacji gdy minimum 70% środków, z których opłacane jest Szkolenie, warsztaty lub kurs pochodzi z środków publicznych – w takiej sytuacji Uczestnik lub Podmiot zgłaszający Uczestnika, który dokonuje zapłaty zobowiązany jest do złożenia stosownego oświadczenia i przesłania go na adres poczty elektronicznej Organizatora w postaci skanu wypełnionego formularza wraz z pieczątką zawierającego umowę Uczestnika lub Podmiotu zgłaszającego Uczestnika.

§ 4. Odwołanie oraz zmiana miejsca Szkolenia przez Organizatora.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Szkolenia w terminie do 2 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczęcia Szkolenia, w szczególności, w sytuacji braku minimalnej liczby Uczestników lub nieprzewidzianych zdarzeń losowych, bądź innych zdarzeń niezależnych od Organizatora.
 2. W przypadku odwołania Szkolenia wniesione płatności za udział osób w szkoleniu zostaną w całości zwrócone na rachunki bankowe, z których zostały wpłacone w terminie 7 dni roboczych od dnia odwołania Szkolenia, chyba że Organizator uzgodni inny termin Szkolenia z Uczestnikiem lub Podmiotem zgłaszającym Uczestnika.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca Szkolenia, nie później niż na 1 (jeden) dzień roboczy przed planowanym terminem rozpoczęcia Szkolenia.
 4. Informacja o zmianie miejsca Szkolenia lub jego odwołaniu zostanie przesłana na adres poczty elektronicznej podany w formularzu lub zostanie przekazana przez Organizatora telefonicznie Uczestnikowi lub Podmiotowi zgłaszającemu Uczestnika, która wypełniła formularz rejestracji online.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ekspertów jeżeli wynikła taka obiektywna potrzeba. W takim wypadku zmiana uważana jest za dokonaną z przyczyn niezależnych od Organizatora i nie uprawnia Uczestnika lub Podmiot zgłaszający Uczestnika do żądania obniżenia lub zwrotu opłaty.

§ 5. Prawa i obowiązki Uczestnika.

 1. Uczestnik jest obowiązany do poinformowania Organizatora o wszelkich przeciwwskazaniach medycznych do podjęcia przez niego aktywności w ramach Szkolenia. W tym celu Organizator ma prawo do odebrania od Uczestnika ustnego oświadczenia dotyczącego powyższych informacji, jednak Organizator nie przetwarza dalej danych Uczestnika związanych z jego stanem zdrowia.
 2. Uczestnik zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania zasad i poleceń przekazywanych przez Organizatora lub prowadzącego Szkolenie.
 3. Uczestnik jest zobowiązany do dbania o udostępniane przez Organizatora materiały, urządzenia i inny sprzęt oraz ich zwrotu w stanie niepogorszonym po zakończeniu Szkolenia.
 4. W przypadku zajęć grupowych w czasie Szkolenia stacjonarnego odbywającego się w trakcie obowiązywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego, Uczestnik zobowiązuje się do zachowywania odpowiedniej odległości od innych osób, stosowania się do zaleceń Organizatora, w szczególności zakrywania nosa i ust maseczką jednorazową lub częścią garderoby oraz stosowania obowiązkowej dezynfekcji rąk, pod rygorem wykluczenia z uczestnictwa w zajęciach grupowych w trakcie Szkolenia.
 5. Uczestnik uczestniczy w Szkoleniu na własną odpowiedzialność i odpowiada za własne działania i zaniechania podjęte w trakcie Szkolenia, a także za przyprowadzone osoby towarzyszące oraz za wszelkie wyrządzone przez nie szkody.
 6. Uczestnik jest zobowiązany do natychmiastowego zgłoszenia Organizatorowi wszelkich problemów i zastrzeżeń w trakcie Szkolenia, pod rygorem utraty prawa do ich podnoszenia na późniejszym etapie.

§ 6. Prawa i obowiązki Organizatora Szkolenia.

 1. Organizator zapewnia profesjonalny przebieg Szkolenia korzystając ze sprawdzonych metod, sprzętu oraz doświadczenia, uprawnień i umiejętności prelegentów.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Szkolenia w terminie wskazanym w § 4 ust. 1 Regulaminu, w szczególności, w sytuacji braku minimalnej liczby Uczestników lub nieprzewidzianych zdarzeń losowych, bądź innych zdarzeń niezależnych od Organizatora.
 3. W przypadku odwołania Szkolenia wniesione płatności za udział Uczestnika w Szkoleniu zostaną w całości przeniesione na poczet przyszłego Szkolenia, po uzgodnieniu nowego terminu jego odbycia lub zwrócone Uczestnikowi lub Podmiotowi zgłaszającemu Uczestnika.
 4. Organizator ma prawo do niedopuszczenia do Szkolenia, jego przerwania lub przedwczesnego zakończenia udziału Uczestnika w Szkoleniu w przypadku, gdy Uczestnik:

  a) nie stosuje się do obowiązków wyznaczonych przez Regulamin lub poleceń wydawanych przez Organizatora lub
  b) stwarza zagrożenie dla osób trzecich wskutek braku podporządkowania się poleceniom i instrukcjom Organizatora lub
  c) znajduje się w stanie po użyciu alkoholu, środków odurzających lub w ocenie Organizatora zachodzi tego rodzaju podejrzenie lub
  d) nie powinien brać udziału w Szkoleniu ze względu na stan zdrowia, który w ocenie Organizatora nie pozwala na bezpieczny udział w Szkoleniu bądź poszczególnym jego etapie;

  W w/w sytuacjach Uczestnikowi nie przysługuje zwrot uiszczonej opłaty na poczet Szkolenia. 
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstanie jakiegokolwiek obrażenia ciała, zniszczenia mienia, innego bezpośredniego lub pośredniego zniszczenia, uszkodzenia lub utraty rzeczy, a także powstanie jakichkolwiek kosztów lub strat finansowych związanych ze Szkoleniem i udziałem w nim Uczestnika, poza przypadkiem gdy powstanie szkody lub uszczerbku powstało z winy umyślnej Organizatora. W takim przypadku, odpowiedzialność Organizatora ograniczona jest do wysokości uiszczonej opłaty za udział Uczestnika w Szkoleniu.
 6. Organizator nie odpowiada za prywatne przedmioty, będące w posiadaniu Uczestnika, które podczas Szkolenia uległy uszkodzeniu lub zagubieniu w związku z udziałem Uczestnika w Szkoleniu.

§ 7. Prawa własności intelektualnej.

 1. Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej zgody na korzystanie z wizerunku Uczestnika uwiecznionego podczas Szkolenia w materiałach wizualnych lub audiowizualnych, do których Organizatorowi przysługują prawa autorskie. Zgoda, o której mowa zdaniu poprzedzającym, udzielona zostaje bez ograniczeń terytorialnych i czasowych od daty, w której Uczestnik wyraził taką zgodę, bez względu na formę jej utrwalenia.
 2. Zgoda udzielana jest przy wypełnianiu formularza zgłoszeniowego, podpisywaniu listy obecności lub w inny sposób ustalony przez Organizatora.
 3. Zgoda, o której mowa powyżej, obejmuje następujące pola eksploatacji:
  a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie egzemplarzy utworu dowolną techniką w tym m.in. drukiem i cyfrowo,
  b) w zakresie rozpowszechniania utworu - wyświetlenie, odtworzenie a także udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (w tym wprowadzenia do pamięci komputerów podmiotu zgłaszającego oraz jego wewnętrznych sieci komputerowych),
  c) w zakresie rozpowszechniania utworu - wyświetlenie, odtworzenie a także udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (w tym wprowadzenia do pamięci komputerów podmiotu zgłaszającego oraz jego wewnętrznych sieci komputerowych),
  d) dokonywania przeróbek i innych opracowań utworu oraz korzystania z takich przeróbek i opracowań i rozporządzania nimi na polach eksploatacji określonych wyżej.
 4. Organizator korzysta z utrwalonego wizerunku Uczestnika wyłącznie w celach marketingu własnego w formie wizualnej lub audiowizualnej w granicach przewidzianych prawem oraz niniejszym paragrafem.
 5. Organizator udziela Uczestnikowi lub Podmiotowi zgłaszającemu Uczestnika nieodpłatnej licencji niewyłącznej na korzystanie ze wszystkich materiałów przekazanych Uczestnikowi podczas Szkolenia, do których Organizatorowi przysługują prawa autorskie, na polach eksploatacji określonych niżej. Licencja, o której mowa zdaniu poprzedzającym udzielona zostaje bez ograniczeń terytorialnych i czasowych od daty, w którym po raz pierwszy został przekazany materiał mający cechy utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez względu na formę jego utrwalenia.
 6. Licencja, o której mowa powyżej, obejmuje następujące pola eksploatacji:
  a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie egzemplarzy utworu dowolną techniką w tym m.in. drukiem i cyfrowo,
  b) w zakresie rozpowszechniania utworu - wyświetlenie, odtworzenie a także udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (w tym wprowadzenia do pamięci komputerów podmiotu zgłaszającego oraz jego wewnętrznych sieci komputerowych),
  c) w zakresie rozpowszechniania utworu - wyświetlenie, odtworzenie a także udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (w tym wprowadzenia do pamięci komputerów podmiotu zgłaszającego oraz jego wewnętrznych sieci komputerowych),
  d) dokonywania przeróbek i innych opracowań utworu oraz korzystania z takich przeróbek i opracowań i rozporządzania nimi na polach eksploatacji określonych wyżej.
 7. Licencja nie obejmuje wykorzystywania materiałów w celach komercyjnych w postaci organizowania konkurencyjnych szkoleń z zakresu montażu instalacji fotowoltaicznych.

§ 8. Prawo odstąpienia od umowy świadczenia usług.

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287 tekst jednolity z dnia 2020.02.21 r.), Konsument może w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy (w trybie § 3 ust. 5 Regulaminu) odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
 2. Ustawowe prawo odstąpienia, o którym mowa w ustępie 1 powyżej, nie przysługuje Konsumentowi, jeżeli Konsument wyraził zgodę na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 3. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy przez Konsumenta zwrot ceny następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Organizatora oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 4. Organizator dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami, np. na rachunek bankowy wskazany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.
 5. Organizator uprawniony jest do odstąpienia od umowy w przypadku, w którym została ona zawarta zgodnie z postanowieniami Regulaminu pomimo braku uiszczenia całości ceny przez Uczestnika lub Podmiot zgłaszający Uczestnika. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w terminie 3 dni roboczych od dnia, w którym upłynął termin zapłaty i następuje w drodze wysłania przez Organizatora wiadomości email na adres poczty elektronicznej Uczestnika lub Podmiotu zgłaszającego Uczestnika.

§ 9. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji.

 1. Reklamacje mogą być zgłaszane w trakcie Szkolenia oraz najpóźniej w ciągu 5 dni od daty zakończenia Szkolenia. Powyższe nie wyklucza prawa dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych. Reklamacje należy składać ustnie do Organizatora lub w formie mailowej na adres Organizatora. Reklamacje na pozostałe usługi świadczone w ramach Serwisu mogą być składane w każdym czasie.
 2. Reklamacja powinna zawierać dane osoby wnoszącej reklamację (tj. imię, nazwisko i mailowy adres korespondencyjny), powód reklamacji oraz żądanie określonego zachowania się przez Organizatora.
 3. Zgłoszone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora nie później niż w ciągu 14 dni, liczonych od dnia dostarczenia jej Organizatorowi. Zainteresowani zostaną poinformowani o rozpatrzeniu reklamacji w drodze mailowej.

§ 10. Usługa rejestracji i prowadzenia Konta.

 1. Rejestracja Konta przez Użytkownika w Serwisie jest dobrowolna i nieodpłatna.
 2. Umowa o świadczenie elektronicznych usług założenia i prowadzenia indywidualnego Konta zostaje zawarta z chwilą wypełnienia przez Użytkownika formularza rejestracyjnego znajdującego się w Serwisie oraz po zaakceptowaniu Regulaminu i zapoznaniu się z Polityką Prywatności. Potwierdzenie woli założenia indywidualnego Konta następuje poprzez wciśnięcie ikony „Stwórz konto”.
 3. Przed zarejestrowaniem indywidualnego Konta w Serwisie, Użytkownik powinien zapoznać się dokładnie z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptować go. 
 4. Po zarejestrowaniu indywidualnego Konta, Użytkownik może zalogować się do Serwisu podając wskazany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej oraz hasło. Jeżeli Użytkownik nie pamięta hasła może skorzystać z opcji przypomnienia hasła.
 5. Usługa elektroniczna prowadzenia Konta świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Użytkownik ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta).
 6. Organizator może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi prowadzenia Konta z zachowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia w przypadku naruszenia zasad, o których mowa w § 2 Regulaminu powyżej.

§ 11. Aktywacja i dezaktywacja Usługi Newslettera.

 1. Newsletter zawiera treści informacyjne, promocyjne lub reklamowe Organizatora oraz jego partnerów, a w szczególności Bruk-Bet sp. z o.o. (Bruk-Bet Fotowoltaika). Elementy graficzne i treści usługi Newsletter stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych lub innych praw przysługujących Organizatorowi lub osobom trzecim i podlegają ochronie prawnej. Jakiekolwiek ich kopiowanie, modyfikowanie i wykorzystywanie w sposób niezgodny z przeznaczeniem bez zgody Organizatora może stanowić naruszenie jego prawa.
 2. W celu aktywacji Usługi Newsletter należy:
  a) skorzystać z urządzenia posiadającego dostęp do sieci Internet z zainstalowaną oraz prawidłowo skonfigurowaną, aktualną wersją przeglądarki internetowej;
  b) złożyć zamówienie na Usługę poprzez podanie w formularzu elektronicznym dostępnym w Serwisie swojego adresu poczty elektronicznej;
  c) zaakceptować Regulamin i Politykę Prywatności poprzez zaznaczenie pola checkbox przy odpowiednim komunikacie;
  d) wyrazić zgodę na przesyłanie informacji handlowej poprzez zaznaczenie pola checkbox przy odpowiednim komunikacie;
  e) posiadać aktywny adres poczty elektronicznej.
 3. Zaznaczenie pól koniecznych do aktywacji Newslettera oznacza realizację warunku, o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz udzielenie zgody wskazanej w art. 172 ust. 1 ustawy - Prawo telekomunikacyjne.
 4. Użytkownik może w każdym momencie dezaktywować Usługę Newsletter, co jest równoznaczne z natychmiastowym wypowiedzeniem umowy o świadczenie Usługi Newsletter.
 5. W celu dezaktywacji Usługi Newsletter należy kliknąć link o treści „Wypisz” zawarty w treści (stopka) Newslettera lub przesłać drogą mailową lub pisemną odpowiednie żądanie do Organizatora.
 6. Dezaktywacja Usługi Newsletter może nastąpić również z inicjatywy Organizatora, w razie nieprzestrzegania przez Użytkownika obowiązków wymaganych przez Regulamin lub rezygnacji z prowadzenia Usługi Newslettera.
 7. Z chwilą dezaktywacji Usługi Newsletter Organizator zaprzestaje przesyłania na adres poczty elektronicznej Użytkownika Newsletter.
 8. Użytkownik może w każdym momencie dokonać ponownego zamówienia Usługi Newsletter.

§ 12. Zmiany Regulaminu.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany niniejszego Regulaminu.
 2. Do zamówienia usługi lub zawarcia umowy w ramach Serwisu wymagane jest zapoznanie się i akceptacja aktualnie obowiązującego Regulaminu, którego aktualny tekst jednolity udostępniony jest w Serwisie.
 3. W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu wszystkie złożone zamówienia na usługi oraz zawarte umowy przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia takiego zamówienia lub zawarcia umowy.

§ 13. Przetwarzanie danych osobowych.

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego dalej „RODO”), Administratorem danych osobowych Uczestników, Podmiotów zgłaszającym Uczestników oraz Użytkowników jest Organizator (dalej również jako „Administrator”).
 2. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych wraz z klauzulami informacyjnymi oraz politykę plików cookies uregulowano w Polityce prywatności, dostępnej u Organizatora i w Serwisie.

§ 14. Postanowienia końcowe.

 1. Regulamin Szkolenia dostępny jest u Organizatora oraz w Serwisie.
 2. Uczestnikowi nie przysługuje prawo rejestrowania obrazu lub dźwięku w trakcie Szkolenia, chyba że Organizator wyrazi uprzednią zgodę na rejestrację obrazu lub dźwięku.
 3. W przypadku sporów między Organizatorem a Uczestnikiem niebędącym Konsumentem, sądem właściwym miejscowo do ich rozpatrywania będzie sąd miejsca siedziby Organizatora.
 4. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, zwłaszcza przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta. W razie sprzeczności postanowień Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi regulacjami konsumenckimi, takich postanowień Regulaminu nie stosuje się.
 5. Regulamin obowiązuje od 15 stycznia 2021 roku.